• KCS Formal LOGO - ตราสัญลักษณ์แบบเป็นทางการ

     • แบบที่ 1 ตราสัญลักษณ์สี รูปแบบตามตราสาร ภาษาไทย
     • KCS Formal ตราสัญลักษณ์แบบเป็นทางการ

     • ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย-อังกฤษ แบบสี

      KCS Pin LOGO (CMYK)

      อัตราส่วน (Ratio) 1:1 เป็นสี่เหลี่ยมจัตตุรัส (ขนาดจริง 4.5 cm.)

      สามารถปรับขนาดได้แต่ต้องคงอัตราส่วนรูปภาพ 1:1 เท่านั้น
      (อัตราส่วน คือ กว้าง:ยาว)

      (Ratio - W:H) 

     • ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาแบบที่ 1 (KCS1)

     • ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย แบบสี

      KCS Formal LOGO CMYK (THAI)

      อัตราส่วน (Ratio) 1:1 เป็นสี่เหลี่ยมจัตตุรัส (ขนาดจริง 4.5 cm.)

      สามารถปรับขนาดได้แต่ต้องคงอัตราส่วนรูปภาพ 1:1 เท่านั้น
      (อัตราส่วน คือ กว้าง:ยาว)

      (Ratio - W:H) 

     • ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาแบบที่ 2 (KCS2)

     • ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ แบบสี

      KCS Formal LOGO CMYK (ENG)

      อัตราส่วน (Ratio) 1:1 เป็นสี่เหลี่ยมจัตตุรัส (ขนาดจริง 4.5 cm.)

      สามารถปรับขนาดได้แต่ต้องคงอัตราส่วนรูปภาพ 1:1 เท่านั้น
      (อัตราส่วน คือ กว้าง:ยาว)

      (Ratio - W:H) 

     • แบบที่ 2 ตราสัญลักษณ์สี รูปแบบตามตราสาร ภาษาอังกฤษ
     • แบบที่ 3 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ รูปแบบตามตราสาร ภาษาไทย
     • ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาแบบที่ 3 (KCS3)

     • ตราสัญลักษณ์ภาษาไทย แบบขาว-ดำ

      KCS Formal LOGO MONO (THAI)

      อัตราส่วน (Ratio) 1:1 เป็นสี่เหลี่ยมจัตตุรัส (ขนาดจริง 4.5 cm.)

      สามารถปรับขนาดได้แต่ต้องคงอัตราส่วนรูปภาพ 1:1 เท่านั้น
      (อัตราส่วน คือ กว้าง:ยาว)

      (Ratio - W:H) 

     • ตราสัญลักษณ์สถานศึกษาแบบที่ 4 (KCS4)

     • ตราสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ แบบขาว-ดำ

      KCS Formal LOGO MONO (ENG)

      อัตราส่วน (Ratio) 1:1 เป็นสี่เหลี่ยมจัตตุรัส (ขนาดจริง 4.5 cm.)

      สามารถปรับขนาดได้แต่ต้องคงอัตราส่วนรูปภาพ 1:1 เท่านั้น
      (อัตราส่วน คือ กว้าง:ยาว)

      (Ratio - W:H) 

     • แบบที่ 4 ตราสัญลักษณ์ขาว-ดำ รูปแบบตามตราสาร ภาษาอังกฤษ