• การจัดหาวัคซีนทางเลือกสำหรับนักเรียน
    • KCS x “VACC 2 School”

    • 13/9/2021
    • 📢 ประกาศรายชื่อสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” นำร่องฉีดวัคซีนบริจาค “ซิโนฟาร์ม” ให้กับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 10 – 18 ปี เพื่อติดตามศึกษาผลของวัคซีนและการกลับคืนสู่การศึกษาปกติอย่างเป็นระบบ สถานศึกษาได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 43 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 50,479 ราย