• รับรองมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 - รอบชาติ