• แผนกสามัญ (Thai Programme)

    • 1. การรับสมัคร

     รับสมัครนักเรียนชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป

     เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

     เวลาเรียน  วันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 07.50 - 15.30 น.

     Monday - Friday Time 7.50 am. - 3.30 pm.


     ---------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. เอกสารประกอบการรับสมัคร
     1. สำเนาสูติบัตร /Birth Certificate
     2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน, บิดา, และมารดา
     3. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
     4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 2 รูป
     5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน (ถ้ามี), บิดา, และมารดา

     6. เอกสารแจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม (ถ้ามี)

     ระบบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนกว่างเจ้า 

     ระบบรับสมัคร  

     -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     ประกาศปีการศึกษา 2564  

     (พฤกษาคม 2564 - มีนาคม 2565)

     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่นั่งเต็มแล้ว งดรับนักเรียนแซมชั้นระหว่างปี

     สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2635 0165