• ประกาศ

    • >>> PDF <<<

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   •                                              

     

    >>> PDF <<<

   •  

    ประกาศโรงเรียนกว่างเจ้า

    ที่ 1 / 2564

    เรื่อง การปิดสถานศึกษาตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดระลอกใหม่

               จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อผู้ปกครอง ทางโรงเรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร จึงมีมาตรการดังนี้

              1. เลื่อนการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น ไปเป็นวันที่ 3 – 14 พฤษภาคม 2564

              2. ทางโรงเรียนขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองเฝ้าระวัง สังเกต ดูแลบุตรหลานของท่าน หากมีอาการป่วย มีไข้ ไอแห้ง อ่อนเพลีย ให้รีบไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาล และขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองแจ้งผลข้อมูลการตรวจกลับมาที่ โรงเรียน / หัวหน้าระดับชั้น / หรือครูประจำชั้นให้ทราบด้วย

              ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่หยุดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดูแลรักษาสุขภาพนักเรียน และบุคคลในครอบครัว โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    >>> PDF <<<